1. ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้เว็บไซต์
การเข้าถึงและการใช้งานเว็บไซต์ NGG.ORG (“เว็บไซต์”) ของคุณจะเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขต่อไปนี้ รวมถึงกฎหมายทั้งหมดที่ใช้บังคับ การเข้าถึงและการเรียกดูเว็บไซต์เท่ากับคุณยอมรับข้อตกลงการใช้งานนี้โดยไม่มีข้อจำกัดหรือข้อแม้ใดๆ

2. ลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการค้าของ NGG
NGG เป็นเจ้าของเว็บไซต์นี้ ข้อมูลบนเว็บไซต์ทั้งหมดเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของทางบริษัทฯ ไม่ว่าจะจดทะเบียนหรือไม่จดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งรวมถึงข้อความกราฟฟิค ซอฟต์แวร์ ภาพถ่าย วิดีโอ เพลง เสียงและการคัดสรรและการจัดเรียง รวมถึงซอฟแวร์ซอร์สโค้ดและซอฟต์แวร์ที่รองรับจะยังคงเป็นทรัพย์สินของเรา เนื้อหาทั้งหมดของเว็บไซต์นี้ยังได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์เป็นงานส่วนรวมภายใต้กฎหมายลิขสิทธิ์ของไทยและอนุสัญญาระหว่างประเทศ ขอสงวนสิทธิ์ทั้งหมดโดยชอบธรรม

3. การนำไปใช้ส่วนตัว
การใช้ข้อมูลในไซต์นี้เป็นการใช้เพื่อเป็นข้อมูลเท่านั้น ไม่สามารถคัดลอก ดัดแปลง อัปโหลด ดาวน์โหลด ส่งผ่าน เผยแพร่ซ้ำ แสดงเพื่อแจกจ่ายซ้ำให้กับบุคคลภายนอกโดยมีวัตถุประสงค์ทางการค้า ท่านจะต้องไม่ทำสำเนา แจกจ่าย หรือจัดแสดงข้อมูลที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์นี้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนให้แก่บุคคลภายนอก ท่านจะต้องไม่เชื่อมต่อหรือลิ้งค์ (Link) หรือทำซ้ำ/เลียน (Mirror) ส่วนใดของไซต์ โปรดทราบว่าเราไม่อนุญาตให้ท่านใช้ ทำซ้ำ หรือแจกข้อมูลใดก็ตามโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากเรา การละเมิดสิทธิ์เหล่านี้จะนำไปสู่การดำเนินคดีตามความเหมาะสม ท่านตกลงจะชดใช้ ต่อสู้คดี และไม่ทำให้ NGG ต้องได้รับความเสียหายจากการใช้ข้อมูลใด ๆ จากเว็บไซต์โดยที่ไม่ได้รับอนุญาต เรามีสิทธิ์ที่จะได้รับการคุ้มครองจากศาล นอกเหนือไปจากการเยียวยาชดใช้ตามกฎหมายหรือด้วยความเป็นธรรมในฐานะเจ้าของ

4. กฎหมายที่ใช้บังคับ
ข้อตกลงและเงื่อนไขนี้จะต้องถูกตีความและควบคุมโดยกฎหมายที่บังคับใช้ในปัจจุบันของประเทศไทย หากท่านใช้เว็บไซต์นี้นอกประเทศไทย ท่านต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่บังคับใช้ของประเทศนั้น ๆ

5. ข้อมูลองค์กร
บริษัท เอ็นจีจี เอ็นเตอร์ไพรส์ จํากัด
428 ถนน รัชดาภิเษก แขวง ช่องนนทรี เขต ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
คอลเซ็นเตอร์ : 02-821-5983 (ทุกวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 9.00 – 18.00 น.)
อีเมล์ : info-cs@ngg-co.com