โครงการปลูกป่าชายเลน : ปลูก ปัก ปันสุข สู่ธรรมชาติ

บริษัท เอ็นจีจี เอ็นเตอร์ไพรส์ จํากัด ร่วมกับบริษัท เชียน จำกัด ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ภายใต้ชื่อ “โครงการปลูกป่าชายเลน : ปลูก ปัก ปันสุข” โดยมีกรอบแนวคิด นโยบาย ทิศทางและ แผนการดำเนินการเพิ่มจำนวนของป่าโกงกางเพื่อช่วยสร้างระบบนิเวศน์ให้กับสัตว์น้ำขนาดเล็กที่อาศัยอยู่แนวชายฝั่งตามธรรมชาติ

และมีผลประโยชน์ด้านสิ่งแวดล้อมที่ได้รับมากมายเช่น

1.ช่วยฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพของสัตว์น้ำ สร้างความสมดุลของระบบนิเวศน์

2.เพิ่มปริมาณการอยู่รอดของสัตว์น้ำ และโอกาสในการสร้างรายได้ในการทำประมงพื้นบ้าน

โดยเป้าหมายของกิจกรรมนี้เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าชายเลน ปลูกทดแทนของเดิมโดยการปลูกป่าชายเลนให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ ทั้งบนบกและในทะเล อีกทั้งเพื่อป้องกันการสูญเสียความสมดุลทางธรรมชาติ โดยจะเป็นการฟื้นฟูแหล่ง ที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำ สัตว์ป่า และนกทะเลชนิดต่างๆ และเป็นแนวป้องกันคลื่นลมทะเล

สำหรับการสนับสนุนเอื้อเฟื้อสถานที่ในการจัดกิจกรรมนี้ ต้องขอขอบคุณ ศูนย์การฝึกหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง ตำบลสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ​เป็นอย่างสูง และขอขอบคุณทุกๆท่าน ที่ร่วมกันสรรสร้าง กิจกรรมดีดีแบบนี้ ทางเราจะจัดกิจกรรมอนุรักษ์ธรรมชาติแบบนี้ในโอกาสต่อๆไป

ผู้เขียน : NGG คอนเทนต์ ครีเอเตอร์