เข้าร่วมเป็นภาคีในข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ

NGG ได้เข้าร่วมเป็นภาคีในข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ (UN Global Compact) ในปี ค.ศ. 2021 โดยมีความมุ่งมั่นที่จะผสานหลักสากล 10 ประการ เข้าเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ วัฒนธรรมองค์กร และการดำเนินงานประจำวัน และจะสนับสนุนโครงการความร่วมมือต่างๆ ที่จะช่วยผลักดันให้เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติกลายเป็นจริง

ตระหนักถึงความโปร่งใส และมีจริยธรรม

บริษัทคู่ค้าของ NGG เป็นสมาชิกของสภาเครื่องประดับที่มีความรับผิดชอบ หรือ Responsible Jewellery Council (RJC) มีความโปร่งใส มีจริยธรรม และสามารถตรวจสอบได้ เพื่อความยั่งยืนของอุตสาหกรรมเครื่องประดับ ซึ่งเป็นมาตรฐานที่สำคัญสำหรับห่วงโซ่อุปทานในอุตสาหกรรมเครื่องประดับที่มีความรับผิดชอบ

 

Testimonial – copy

NGG เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาอย่างยั่งยืน และความสามารถในการพึ่งพาตนเองได้ในระยะยาวของสังคมและชุมชน

“ความยั่งยืน” ในอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับคือ การตระหนักรู้ถึงคุณค่า และการให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมและสังคม เพื่อส่งเสริมให้เกิดมาตรฐานเรื่องของจริยธรรม การทำงานที่ส่งผลต่อมาตรฐานการรักษาสิ่งแวดล้อมและสังคมอย่างยั่งยืน NGG จึงมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจตามแนวทาง ESG โดยคำนึงถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล เพื่อตอบโจทย์ความยั่งยืนอย่างเป็นรูปธรรมตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) และได้ประยุกต์ใช้หลักการเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันในตลาดโลก และสร้างการเติบโตระยะยาวอย่างยั่งยืนอย่างแท้จริง

มิติด้านสิ่งแวดล้อม

NGG ให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและรักษาสิ่งแวดล้อมโดยยึดถือกฎหมายเป็นมาตรฐานในการดำเนินงาน และนำเอาเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมาใช้ตั้งแต่ขั้นตอนการผลิต การควบคุมกระบวนการ และปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเชิงเศรษฐนิเวศ (Eco-Efficiency) ของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นต้นแบบที่ดีในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

มิติด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

NGG มีนโยบายในการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม ยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มตามหลักบรรษัทภิบาลและจรรยาบรรณธุรกิจ ในด้านการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามกฎหมายและหลักสากลอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสนับสนุนและปฏิบัติตามข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ (United Nations Global Compact: UNGC)

มิติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี

NGG มุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม โดยคำนึงถึงจริยธรรมในการประกอบธุรกิจ และดำเนินกิจการโดยใช้นโยบายบรรษัทภิบาลที่เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ โปร่งใส และเป็นธรรม รวมถึงกำกับดูแลและพัฒนาบรรษัทภิบาลของบริษัทฯ ให้อยู่ในระดับสากล เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจ ติดตามให้มีการปฏิบัติ และเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาลและจรรยาบรรณ

Slide
Participation :
เป็นการส่งเสริมประชาชนให้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นที่อาจมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สุขภาพอนามัยคุณภาพชีวิต และความเป็นอยู่ของชุมชนหรือท้องถิ่น
Slide
Ethics :
การส่งเสริมพัฒนาการกำกับดูแล และจรรยาบรรณที่ดีในการประกอบธุรกิจ
เครื่องคัดและแยกเพชร SynthDetect
Transparency :
ความโปร่งใสในการดำเนินงานที่สามารถตรวจสอบได้ มีการเปิดเผยข้อมูลแสดงผลประกอบการอย่างโปร่งใสแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
Slide
Value Creation :
การสร้างมูลค่าเพิ่มแก่กิจการทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มมูลค่าใด ๆ นั้นจะต้องเป็นการเพิ่มความสามารถในทุกด้านเพื่อการแข่งขัน
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow