โอกาสและความท้าทาย

NGG ตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและการแข่งขันในระดับสูงของโลกธุรกิจ รวมถึงความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา  NGG จึงมุ่งมั่นพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของพนักงานทุกคนให้มีความเป็นมืออาชีพในการดำเนินงาน เพื่อรองรับการทำงานในระดับสากล และก้าวทันกับแนวโน้มเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง โดยมุ่งเน้นการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัล รวมถึงการเรียนรู้ด้วยตัวเองเพื่อให้เกิดเป็น Lifelong Learning ทำให้พนักงานมีความรู้ และเพิ่มพูนทักษะที่สามารถรับมือกับความเปลี่ยนแปลงได้อย่างทันท่วงที เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาให้พนักงานเป็นทั้งคนดีและคนเก่ง ตลอดจนมีส่วนร่วมในการพัฒนาและช่วยเหลือสังคม โดยตระหนักดีว่าพนักงานที่มีศักยภาพ ความตั้งใจ ความสามารถ และความผูกพันต่อองค์กรคือ ปัจจัยหลักแห่งความสำเร็จที่ช่วยผลักดันการดำเนินธุรกิจให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์และพันธกิจขององค์กร ให้ก้าวไปสู่การเป็นองค์กรแห่งความความยั่งยืน

การบริหารทรัพยากรบุคคล

พนักงานเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ NGG จึงมีการกำหนดเป้าหมายเชิงกลยุทธ์และแนวทางการดำเนินงาน ดังนี้

การสรรหาพนักงาน

NGG พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีศักยภาพและต้องการความก้าวหน้ามาร่วมเป็นกำลังสำคัญในการสร้างสรรค์และพัฒนาองค์กรให้เติบโตอย่างมั่นคง ยั่งยืน โดยเล็งเห็นความสำคัญของความก้าวหน้าในสายอาชีพ การบริหารจัดการมุ่งเน้นและส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของพนักงานให้เติบโตเคียงคู่องค์กรอย่างยั่งยืน มีความสมดุลระหว่างการดำเนินชีวิตและการทำงาน รวมทั้งคำนึงถึงการให้โอกาสที่เท่าเทียมกันในการทำงาน

NGG มีหน่วยงานทรัพยากรบุคคลระดับธุรกิจ ร่วมกับหน่วยธุรกิจ เพื่อวิเคราะห์ความต้องการ อัตรากำลัง กำหนดขีดความสามารถที่ต้องการ และมีกระบวนการสรรหาและคัดเลือกอย่างเป็นระบบ โดยประชาสัมพันธ์รับสมัครงานผ่านช่องทางต่าง ๆ เพื่อให้ได้ผู้สมัครที่หลากหลาย และส่งเสริมความหลากหลายในกลุ่มพนักงาน ได้แก่ เชื้อชาติ ศาสนา เพศ อายุ ชนชั้น ภูมิลำเนา การศึกษา สาขาวิชา ตลอดจนไม่จำกัดบุคคลพิการ เพื่อให้ได้บุคลากรเข้ามาปฏิบัติงานที่มีความหลากหลายตามความจำเป็นของลักษณะงาน ตอบสนองความต้องการและความแตกต่างของลูกค้า

การพัฒนาศักยภาพพนักงาน

NGG มุ่งพัฒนาให้พนักงานทุกระดับมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามทิศทางของธุรกิจ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้แก่องค์กรทั้งในปัจจุบันและอนาคต เน้นการลงมือปฏิบัติจริง การแก้ปัญหาทางธุรกิจจริง โดยผู้บริหารระดับสูงมีส่วนร่วม เพื่อส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมการสอนในองค์กร ผ่านการจัดประชุมสัมมนา อบรม และการริเริ่มทำโครงการต่าง ๆ หมุนเวียนตลอดปี เพื่อเป็นกลไกในการถ่ายทอดวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างประสบการณ์ข้ามสายงาน ทั้งนี้เพื่อให้พนักงานมีทิศทางการดำเนินงานที่ชัดเจนและเกิดแรงจูงใจที่จะพัฒนาตนเอง เสริมสร้างความแข็งแกร่งของธุรกิจในทุก ๆ ด้านทั้งนี้เพื่อให้พนักงานมีทิศทางการดำเนินงานที่ชัดเจนและเกิดแรงจูงใจที่จะพัฒนาตนเอง เสริมสร้างความแข็งแกร่งของธุรกิจในทุก ๆ ด้าน

องค์กรแห่งความคิดสร้างสรรค์

บนวิถีแห่งการดำเนินธุรกิจ ความคิดสร้างสรรค์คือพลังขับเคลื่อนให้เกิดความก้าวหน้าในทุกระดับของการดำเนินธุรกิจ ทั้งแนวคิด วิธีการ กระบวนการ ผลิตภัณฑ์ และบริการ เพราะโลกไม่หยุดนิ่ง NGG จึงต้องผลักดันให้พนักงานเกิดความคิดสร้างสรรค์นวัฒกรรมรูปแบบใหม่ตลอดเวลา พนักงานของ NGG จึงทำงานด้วยความพร้อมที่จะ “สร้างสรรค์สิ่งใหม่” ที่ดีกว่า “องค์กรแห่งนวัฒกรรมคือเป้าหมายที่ NGG มุ่งมั่นขับเคลื่อน ผลสุดท้ายย่อมนำมาสู่ผลิตภัณฑ์ และบริการที่ดีที่สุดให้ลูกค้าทุกท่าน